TWO THOUSAND TEN

Qingyundian and Beijing, China, 35mm film